بــــهدیــس

مدل: بهدیس (چیپندل) ( اواخر جورجين)
١٧٦٠ تا ١٨١١ ميلادي
تاريخچه:
نام اين هنرمند خراط و نجار ، مترادف لندن قرن ١٨ و مترادف بهترين طرح هاي مبلمان انگليسي در اين دوره ميباشد.
او مشهورترين هنرمند اين دوره و در سال ١٧١٨ به دنيا امده بود.
ابتكار جالب او اين بود كه بهترين ايده هاي زمان خودش را از سراسر دنيا مي گرفت و با هم تركيب مي كرد وابتكارات جالبي را به وجود مي آورد.
اين هنرمند اولين كسي بود كه توليدات خود را توسط كتاب تبليغ ميكرد وكتاب هاي او پر فروشترين كتاب هاي آن زمان به شمار مي رفت.
نام كتاب او Director بود و به انجيل هنرمندان شهرت داشت.
طبقه اعيان و اشراف علاقه زيادي يه كارهاي او و تمايل زيادي به خريد كتاب هاي او داشتند.

سازندگان مبلمان از روي كتاب او كپي ميكردند و به همين دليل هم خيلي از وسايلي كه به نام او شهرت دارند ساخته خود او نيستند بلكه كپي كارهاي اوست.
او سليقه فرانسوي و انگليسي را با هم تركيب كرد و از سبك هاي چيني وگوتيك نيز بسيار در كارهايش استفاده ميكرد.
اين سبك در امريكا به نام american chipendale
يا american Georgean شهرت دارد.